O AUTORIMA

O AUTORIMA

Aziz Šunje

Aziz Šunje rođen je 1956. godine u Murskoj Soboti (Slovenija). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bihaću. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 1979. godine. Po završetku studija započinje univerzitetsku karijeru na istom fakultetu, na kojem je stekao i akademska zvanja magistra (1985) i doktora ekonomskih nauka (1989) u području biznisa. Dodatno se educirao u Evropi (Holandija, RVB Institute Maastricht, 1991; Engleska, Oxford, Edmonton College, 1997) i SAD-u (Univerzitet Delaware, Alfred Learner College, 2006), s tim da je akademsku 1998/99. godinu proveo u SAD-u kao internacionalni istraživač (Fulbright postdoktorski studij) na Michigan State University, Institute for International Business, East Lansing.

Aziz Šunje nastavnik je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u zvanju redovnog profesora (oblast menadžment i organizacija). Razvio je i predavao veliki broj različitih predmeta na svim nivoima studija u BiH i širom svijeta (SAD, Turska, Slovenija, Hrvatska...). Kao autor i koautor objavio je šest knjiga i veliki broj članaka u akademskim časopisima i na naučnim konferencijama.

Aziz Šunje predsjednik je i Nadzornog odbora Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo. Profesor Šunje jedan je od vodećih poslovnih konsultanata u Bosni i Hercegovini u području korporativnog upravljanja, strateškog menadžmenta, biznis planiranja i organizacijskog dizajna, duboko uronjen u bosanskohercegovačku privredu. Pored toga, razvio je i realizirao veliki broj kurseva i treninga iz različith područja biznisa za potrebe bosanskohercegovačkih firmi i institucija, kao i međunarodnih organizacija.

Emir Kurtić

Emir Kurtić rođen je 1984. godine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 2007. godine. Po završetku studija započinje univerzitetsku karijeru na istom fakultetu, na kojem je stekao i akademska zvanja magistra (2011) i doktora ekonomskih nauka (2018) u području biznisa.

Emir Kurtić nastavnik je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u zvanju docenta (oblast menadžment i organizacija). Unutar oblasti menadžment i organizacija posebno se izdvaja njegov angažman u podoblastima malih i srednjih preduzeća, poslovnog odlučivanja, te projektnog menadžmenta.

Pored univerzitetskog angažmana, Emir je suosnivač i predsjednik Fudbalske akademije ACADEMICA Sarajevo, kao projekta socijalnog preduzetništva koji okuplja više od 200 članova i u kojem fudbal služi kao medij za dublju društvenu promjenu.

Emir Kurtić djeluje i kao konsultant, radeći sa kompanijama različitih profila i stadija razvoja, nastojeći im pružiti stratešku i operativnu podršku neophodnu za njihov dalji razvoj.

Ljiljan Veselinović

Ljiljan Veselinović rođen je 1984. godine u Zenici (Bosna i Hercegovina). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zavidovićima. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 2007. godine, magistrirao 2012. godine, a doktorirao 2016. godine. Pored formalnog obrazovanja, dodatno obrazovanje stjecao je na međunarodnim certificiranim ljetnim školama i seminarima. Akademsku karijeru na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu započinje odmah nakon diplomiranja.

Ljiljan Veselinović nastavnik je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u zvanju docenta (oblast mikroekonomija) od 2016. godine. Kao autor i koautor objavio je četiri knjige, te preko 30 naučnih članaka u akademskim časopisima i na konferencijama. U radovima, između ostalog, proučava faktore i motive koji su bitni za pokretanje biznisa u Bosni i Hercegovini.

Ljiljan Veselinović bio je angažiran i kao konsultant za veći broj projekata u Bosni i Hercegovini u području biznis planiranja, optimizacije i unapređenja poslovnih procesa, strateškog menadžmenta, tržišta rada, evaluacije implementiranih programa i projekata, te analize pojedinih sektora bosanskohercegovačke ekonomije. Iz ovih oblasti, razvio je i održao veliki broj kurseva za potrebe institucija i firmi u Bosni i Hercegovini.